Páginas

miércoles, 29 de abril de 2020

Formación Profesional

La formación profesional es una opción de estudios perfectamente válida y útil para el futuro laboral, con especializaciones cada vez más demandadas en el mercado. Os animo a que le echéis un ojo a los siguientes vídeos en el canal de youtube: "descubre la FP"TÍTULO
A formación profesional ordénase en 26 familias profesionais –grupo de ocupacións– que configuran un sector económico e concorren nunha mesma actividade produtiva.
Pola súa vez, as familias profesionais están constituídas por ciclos formativos co obxectivo de formar profesionais de cada sector profesional con máis capacitación e máis cualificación. Cada ciclo formativo comprende un conxunto de módulo profesionais de formación teórica e práctica.
Os ciclos formativos poden ser de grao básico, de grao medio ou de grao superior, e a súa duración é variable, cun máximo de dous cursos académicos.
Os estudos de formación profesional inicial teñen tanto valor académico como valor profesional.
MODALIDADES
Actualmente, a Formación Profesional pódese cursar por curso completo no réxime ordinario, na modalidade presencial –asistindo diariamente ao centro formativo– ou de xeito parcial por módulos formativos no réxime de persoas adultas, nas modalidades tanto presencial como a distancia.
A matrícula parcial por módulos permite que cada persoa deseñe o seu itinerario formativo en función da súa actividade laboral, das cargas familiares ou doutras actividades, respondendo así ás necesidades e aos intereses persoais ao longo da vida.
Para realizar a matricula no réxime de persoas adultas é preciso ter cumpridos os 18 anos no ano natural no que se inicien os estudos.
OFERTA DE FP
Toda a oferta en Galicia: http://www.edu.xunta.gal/fp/oferta-fp
A obtención do título profesional básico e dos títulos de técnico ou técnico superior, permite a incorporación da persoa ao mercado laboral.
O título profesional básico, ten os mesmos efectos laborais que o título da ESO e capacita para levar a cabo funcións de nivel básico de prevención de riscos laborais.
Os alumnos e alumnas que finalicen os seus estudos de FP Básica sen obter o título profesional básico, recibirán a certificación académica dos módulos profesionais superados que terá efectos académicos e de acreditación parcial acumulable das competencias profesionais adquiridas en relación co Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional.
O exercicio da profesión dunha persoa titulada de formación profesional comporta o desempeño cualificado dunha actividade nun campo profesional, que pode ser executada de xeito autónomo e que pode levar consigo a asunción de responsabilidades dentro dunha organización produtiva.
Nos currículos de cada ciclo formativo descríbese o contorno profesional onde a persoa titulada pode exercer o seu labor, ademais de indicarse as ocupacións e os postos de traballo máis salientables para exercer a súa profesión.
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional realiza, periodicamente, estudos de inserción laboral.
Na seguinte ligazón pódense atopar os resultados dos últimos estudos realizados.

ACCESO A GRADO MEDIO E GRADO SUPERIOR
Estas probas están destinadas a aquelas persoas que, carecendo dos requisitos académicos para acceder directamente, queiran cursar un ciclo formativo de formación profesional. As probas de acceso acreditarán se a persoa posúe os coñecementos necesarios para cursar con aproveitamento as ensinanzas de formación profesional.

HABILITACIÓNS PROFESIONAIS
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convoca as probas encamiñadas á obtención dos carnés profesionais e habilitacións profesionais que acreditan ter os coñecementos teórico-prácticos necesarios para o exercicio de certas actividades no ámbito da seguridade industrial. 

PROBAS LIBRES
As probas libres están organizadas pola Administración educativa co obxectivo de favorecer a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior.

Estudios Superiores

Comparto la completísima guía de estudios superiores de Galicia 2019-2020. Información presentada de una forma muy atractiva sobre las 230 titulaciones superiores oficiales que se ofertan en nuestra comunidad autónoma. (Pincha en la imagen)
martes, 28 de abril de 2020

Orientación vocacional y profesional 4ºESO


 • Vídeo presentación de la tutoría: En esta tutoría repasaremos las opciones al terminar la ESO. Os dejaré el cuaderno en el cuál aparece toda la información detallada y varios recursos para la toma de decisión vocacional. Recordad revisar los informes que os dí en la 2ª evaluación. ¡PREGUNTADME DUDAS!  • Listado de recursos para la autoorientación. (Recopilados por los orientadores Alberto Del Mazo y Mónica Diz  para este artículo en Colectivo Orienta "Autoorientarse en tiempos del coronavirus" y en la revista APOCLAM.)
lunes, 27 de abril de 2020

Tutoría para 6º de Primaria: ¿Qué es eso de la ESO?

Para este tercer trimestre en el Plan de Acción Tutorial tenemos programada la sesión:
"¿Qué es eso de la ESO?"

Esta tutoría tiene como objetivos facilitar la información básica para el cambio de Etapa
y responder a las dudas e inquietudes que siempre surgen en el alumnado de 
6º de Primaria ante esta transición.

Dadas las circunstacias actuales y por la imposibilidad de realizarla de manera presencial, 
os dejo aquí toda la información:


1. El vídeo explicativo de la ESO dirigido al alumnado de 6º de Primaria 
y a sus familias:2. El Power Point con toda la información:

                        Descargar Power Point

3. El corto "Piper": 

Cortometraje premiado con un óscar, que ayuda al alumnado a reflexionar sobre 
la adaptación a los cambios que suceden en la vida.
Una vez visto se puede debatir cómo superar los miedos 
y los diferentes desafíos que nos plantea la vida.
4. Cuaderno informativo sobre la ESO:
(Extraído del Blog https://monicadizorienta.blogspot.com/)

5. Cuadernillo de Autoconocimiento:
(Extraído del cuaderno de los Equipos de Orientación Educativa de Cádiz).
6. Cuadernillo para conocer el mundo de las Profesiones:
(Extraído del cuaderno de los Equipos de Orientación Educativa de Cádiz).
7. Cuadernillo para la Toma de Decisiones:
(Extraído del cuaderno de los Equipos de Orientación Educativa de Cádiz).
Guía salidas de los y las menores

Comparto la guía para las salidas de los menores publicada por el Ministerio de Sanidad. (Pincha en la imagen)


viernes, 24 de abril de 2020

Formación Profesional Básica

Bienvenid@s a la tutoría online:¿Que é?

A formación profesional básica forma parte das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo. Ordénase en ciclos formativos organizados en módulos profesionais. Responde a un perfil profesional que inclúe ao menos unha cualificación profesional completa de nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

¿Canto dura?

Os ciclos formativos de formación profesional básica teñen unha duración de 2 cursos académicos. Na modalidade de FP dual ata 3 cursos.

¿Que título se obtén?

Superando un ciclo de FP básica obtense o título profesional básico correspondente ás ensinanzas cursadas.

¿É coma o título da ESO?

Segundo o Real decreto lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, ata a entrada en vigor da normativa resultante do Pacto de Estado social e político pola educación, os alumnos que obteñan un título de formación profesional básica poderán obter o título de educación secundaria obrigatoria sempre que, na avaliación derradeira do ciclo formativo, o equipo docente considere que alcanzaron os obxectivos da educación secundaria obrigatoria e adquiriron as competencias correspondentes.
O título profesional básico ten tanto valor académico como profesional.
Éste título permite o acceso a calquera ciclo formativo de grao medio. 
¿Cales son os requisitos para acceder á FP Básica?  
Requisitos que debe cumprir o alumnado  de forma simultánea:
 • Ser proposto/a polo equipo docente
 • Consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais
 • Facer 15 ou 16 anos no ano de inicio do ciclo formativo
 • Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou, excepcional­mente, ter cursado o segundo curso
A proposta do equipo docente, tamén poderá solicitar a admisión na FP Básica o alumnado de 17 anos feitos no ano de inicio do ciclo formativo, escolarizado na educación secundaria obrigatoria.
De quedar prazas vacantes, completaranse os grupos con persoas que cumpran os seguintes requisitos:
 • Que fagan 18, 19 ou 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo
 • Que non estean en posesión dun título de formación profesional ou calquera outro título que acredite a finalización de estudos secundarios completos

¿ Que documentación preciso?

(Pide os anexos no teu centro de orixe)
 • Anexo I: Impreso de solicitude asinado polo solicitante ou polos titores legais no caso de ser menor de idade. 
 • Anexo II: Consello orientador asinado polo titor, orientador e Director do centro de orixe. 
 • Anexo III: Consentimento asinado polo pai/ nai / titor/a legal do alumno para cursar estas ensinanzas (este anexo entrégase no centro de orixe). 
 • Anexo IV: Comunicación de incorporación á FP Básica de que foi proposto polo equipo docente, asinada polo Director do centro de orixe.
 • Certificado de discapacidade (se procede).
 • Copia DNI ou NIE, en caso de non dar consentimento para comprobación de datos.

¿Cales son os prazos?

Os prazos publícanse normalmente a finais de agosto. Para facerte unha idea, podes ver cales foron os do curso pasado.

PERFILES PROFESIONAIS QUE SE OFERTAN 

Aquí tes todos en detalle: http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8491


Administración e xestión

Agraria

Artes gráficas
CBARG01 - Artes gráficas

Comercio e márketing
CBCOM01 - Servizos comerciais

Electricidade e electrónica

Edificación e obra civil

Fabricación mecánica

Hostalaría e turismo

Informática e comunicacións

Instalación e mantemento

Imaxe persoal

Industrias alimentarias

Madeira, moble e cortiza

Marítimo-pesqueira

Servizos socioculturais e á comunidade

Téxtil, confección e pel

Transporte e mantemento de vehículos

Vidro e cerámica
CBVIC01 - Vidraría e olaría

Máis información na plataforma educamos (escribídeme un mail) e na páxina da xunta http://www.edu.xunta.gal/fp/fpbasica#un

jueves, 16 de abril de 2020

Reflexionemos...

Estas cinco semanas confinada me ha dado tiempo a ver en las redes innumerables mensajes llenos de “positividad de autoayuda”, también mensajes que se hacían eco de un “castigo divino” de una supuesta “devolución” de los daños ocasionados a la madre tierra en aras de restaurar su equilibrio, etc.

Especial responsabilidad tenemos l@s psicólog@s educativ@s sanitari@s y clínic@s en este asunto. Creo, es un grave error, asumir, juzgar y predicar acerca de la realidad, desde nuestro ombligo, desde una perspectiva totalmente reduccionista. Ni nosotros, ni nuestra realidad, ni nuestra casa con comida, calefacción,  Netflix, terraza o jardín es el eje del mundo, ni por supuesto, es la tónica general.

En un momento en el que las necesidades más básicas del ser humano (fisiológicas, de seguridad, e incluso las de afecto) se están haciendo añicos, pienso que debemos reflexionar. Estamos viendo que hay personas viviendo una situación de total desprotección: porque se dedicaban a trabajos en la economía sumergida (limpieza del hogar, pequeñas obras…), porque su situación laboral consecuencia del ERTE no le permite pagar el alquiler o la hipoteca, migrantes y mendig@s que ya no tenían hogar, víctimas de violencia machista (confinadas con su maltratador), víctimas menores de abuso sexual intrafamiliar (confinad@s con sus abusadores), personas con un trastorno mental previo, ancian@s sol@s... y podría seguir hasta mañana.

Creé un blog con la ilusión de seguir con mi trabajo de orientadora…Pero me niego a olvidar, que (al igual que les sucederá a mis compañeros profes), mi esfuerzo sólo llegará a l@s más afortunad@s. 

No quiero hacer mi trabajo con los ojos cerrados, y eso implica necesariamente, no cerrar los ojos ante la realidad; aunque no me guste, aunque me duela.

Con la crisis de 2008, aumentó considerablemente la prevalencia de trastornos mentales en la sociedad, precipitados sin lugar a duda, por la precaridad económica y social.

Creo que no debemos responsabilizar al individuo de problemas sociales, y pensar que, a veces, puede que sea la sociedad la que tiene un trastorno y no nosotr@s.

martes, 14 de abril de 2020

El miedo

El miedo es una emoción básica que (como todas) está ahí para avisarnos de algo y para prevenirnos. Es por tanto, natural y adaptativa. No obstante, resulta molesta y desagradable e incluso puede generarnos un problema de salud grave.

Quizá ahora la emoción que más nos aborde sea el miedo al futuro. ¿Qué pasará? ¿Cómo será nuestra vida en los próximos meses? ¿El próximo año...?¿Cuándo saldremos de casa? ¿Cuándo nos encontraremos de nuevo? Y un largo etcétera de interrogantes que nadie nos responde...

Por si nos cabía alguna duda, ya está claro que no es posible controlarlo todo. Es más, ahora podemos tender a pensar que no podemos controlar nada. Esto sería una exageración hacia el otro extremo; no podemos dejar que el miedo se adueñe de nuestras vidas, no dejemos que nos manipule, ni el miedo, ni los medios de comunicación ni nadie.

Permítete sentirlo, la situación que nos ocupa no tiene precedentes y tendrá consecuencias devastadoras para un gran porcentaje de la población, especialmente para los más vulnerables (no sólo en la salud). Negarlo sería absurdo e injusto. Pero también, por tu propia salud mental, intenta "desconectar" y centrarte en tu autocuidado, con actividades que te gusten, te relajen y en las que consigas evadirte.

jueves, 2 de abril de 2020

Día mundial de concienciación sobre el Autismo


El Trastorno del Espectro Autista es un trastorno neurobiológico del desarrollo que se manifiesta en los primeros años de vida y que perdurará durante todo el ciclo vital.

Más allá de las nomenclaturas y etiquetas (TEA, Asperger, Autista...), debemos de tener claro que se trata de un espectro, con diferentes grados de afectación en un continuo.

Las personas con TEA comparten dificultades en la interacción social, en la flexibilidad comportamental y de pensamiento.

No existen dos personas iguales, por lo tanto, no existen dos personas con TEA iguales. Esto irá en función de su propio desarrollo personal y del lenguaje, de la estimulación ambiental  y de si presenta o no discapacidad intelectual.

El trabajo a lo largo de estos años con ell@s nos ha permitido descubrir sus excelentes capacidades:

 • Meticulosidad
 • Curiosidad por temas concretos y gran capacidad para ahondar en ellos
 • Sinceridad y honestidad aplastante
 • Capacidad para seguir las reglas mejor que nadie, o para cuestionarlas (que a veces, es incluso más importante)
 • Atención por los detalles 
 • Buenas competencias mecánicas
 • Pensamiento lógico
 • Capacidad de aceptación de las otras personas sin prejuicios

Ojalá este 2 de abril y todos los días nos sirvan para valorar las diferentes capacidades de nuestro alumnado.

Si queréis acercaros un poco más a estas personas os recomiendo los siguientes vídeos:

El gran documental María y yo, que narra la convivencia entre el dibujante Miguel Gallardo y su hija Maria, de 14 años.

Las geniales y sinceras respuestas de varias personas con TEA a preguntas enviadas por espectadores anónimos.

Para más información acude a:
http://www.autismo.org.es/sobre-los-TEA

CALENDARIO DE ACCESO Y ADMISIÓN A FPBÁSICA

  CALENDARIO DE ACCESO E ADMISIÓN: Presentación de solicitudes: Do 1 ao 11 de setembro de 2020 ata as 13´00h. No mesmo prazo (1-11) deberase...