Páginas

miércoles, 2 de septiembre de 2020

CALENDARIO DE ACCESO Y ADMISIÓN A FPBÁSICA

 CALENDARIO DE ACCESO E ADMISIÓN: • Presentación de solicitudes: Do 1 ao 11 de setembro de 2020 ata as 13´00h.
 • No mesmo prazo (1-11) deberase entregar o consentimento dos pais de incorporación a FP Básica no centro de orixe (anexo III). De non entregaren este documento neste prazo, entenderase que os/as titulares da patria potestade ou representantes legais do alumnado non dan o consentimento de incorporación á formación profesional básica.
 • Publicación da listaxe de admitidos: 14 de setembro
 • Prazo de reclamación contra as listaxes ante a dirección do centro: Dous días hábiles dende a publicación da listaxe de admitidos (15 e 16 de setembro).
 • Matrícula: Entre o 14 e o 21 de setembro.
O alumnado repetidor de primeiro curso ou que teña promoción a segundo presentará a solicitude de admisión e matrícula no mesmo centro en que estivese matriculado no curso previo. O prazo para a presentación desta solicitude e o prazo para formalizar a matrícula son os referidos con anterioridade.

REQUISITOS:

Cumprir simultáneamente os seguintes requisitos:
a) Facer 15, 16 ou 17 anos no ano de inicio do ciclo formativo. 
b) Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou, excepcionalmente, ter cursado o segundo curso. 
c) Ser proposto/a polo equipo docente ao pai, á nai ou á persoa que teña a titoría legal para a incorporación a un ciclo de formación profesional básica. 
d) Cumprirá, ademais, o consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais do alumno ou da alumna, para cursar estas ensinanzas.

De quedar prazas vacantes, completaranse os grupos con persoas que cumpran os seguintes requisitos:

 • Que fagan 18, 19 ou 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo
 • Que non estean en posesión dun título de formación profesional ou calquera outro título que acredite a finalización de estudos secundarios completos

1. ANEXO I: Solicitude.
O alumno ou a alumna  deberá presentar unha única solicitude de admisión e matrícula, segundo o modelo do anexo I, na secretaría do centro en que pretendan ser admitidos/as en primeira opción.

2. ANEXO IV: Comunicación de incorporación á formación profesional básica, no caso de alumnado que foi proposto polo equipo docente con 15, 16, ou 17 anos. Esta comunicación debes solicitala, cumplimentada e asinada polo director/a no teu centro de orixe. Pero antes debes entregar, tamén no centro de orixe, cumplimentado e asinado, o ANEXO III (consentimento dos pais de incorporación a FP Básica). 

3. Copia do DNI ou NIE, no caso de non dar o consentimento para a comprobación dos datos de identidade no Sistema de verificación do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

4. Certificado de discapacidade, no caso de participar no proceso de admisión pola reserva para persoas con discapacidade e se se dá algunha das seguintes situacións:
1º. Non autorizar a consulta dos datos relativos ao certificado de discapacidade en poder da Administración autonómica de Galicia.
2º. Se o órgano competente para emitir o certificado de discapacidade non pertence á Administración autonómica de Galicia. 


A solicitude deberá ser asinada pola persoa solicitante. Se esta é menor de idade, ademais deberá ser asinada por calquera dos/das titulares da patria potestade ou representantes legais. No caso de separación ou divorcio destes, será necesaria a sinatura de ambos os proxenitores, agás nos supostos de alumnado afectado por situacións de violencia de xénero ou de que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. Nestes casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para o que o centro educativo a cotexe. 

A persoa interesada terá dereito a que o centro lle expida copia ou xustificante, con data e selo, acreditativa da presentación da solicitude. 

No caso de que a docencia do ciclo se organice en dous centros, de xeito que nun centro se impartan os módulos asociados a unidades de competencia e o resto dos módulos noutro centro, a solicitude deberá presentarse no centro onde se impartan os módulos asociados a unidades de competencia.


PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN:

Para realizar a proposta de incorporación dun alumno ou dunha alumna a un ciclo formativo de formación profesional básica seguirase o procedemento seguinte:

1º Reunión do equipo docente para decidir a proposta de alumnado susceptible de cursar unha FP Básica. Celebrarase na última sesión de avaliación e a proposta será asinada por todo o equipo docente e o orientador/a.

2º Elaboración por duplicado do Consello Orientador por parte do titor conforme ao anexo II, asinado polo titor/a, o orientador/a e o Director/a.

3º Comunicación por parte do Director/a aos pais da proposta, entregaralles un exemplar do consello orientador e o anexo III (Consentimento dos pais de incorporación do alumno).

O documento de consentimento deberá vir debidamente cuberto e asinado por calquera dos/as titulares da patria potestade ou representantes legais.  No caso de separación ou divorcio destes, será necesaria a sinatura de ambos os proxenitores, agás nos supostos de alumnado afectado por situacións de violencia de xénero ou de que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. Nestes casos, será necesario presentar, xunto co documento, a resolución xudicial correspondente para que o centro educativo a cotexe.

4º  No caso de que o pai, a nai ou os/as titores/as legais do alumno ou da alumna dean o consentimento para o/a incorporar a estas ensinanzas, a dirección do centro educativo entregaralles por duplicado o documento de comunicación de incorporación á formación profesional básica segundo o modelo do anexo IV. Un dos exemplares deberá ser entregado no centro onde o alumno ou a alumna soliciten a súa admisión.

Un exemplar do consello orientador e, de ser o caso, do documento de consentimento incluiranse no expediente académico.


CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DAS PRAZAS:

Nº de prazas por ciclo: Dependerá do ciclo (en xeral hai 20), das cales un 10% serán reservadas para o alumnado que teñan recoñecida unha discapacidade.

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes, no caso de existir maior número delas que de postos escolares dispoñibles, asignaranse as prazas conforme os seguintes criterios de prioridade: 

a) Alumnado que cursase 2º de ESO. 
b) Alumnado que cursase 3º de ESO. 
c) Alumnado que cursase 4º de ESO. 

Dentro de cada grupo, ordenarase de menor a maior idade. 

En caso de empate entre varias persoas solicitantes por un mesmo posto escolar e co obxectivo de favorecer o fomento das vocacións nas áreas con infrarrepresentación de mulleres ou de homes, seleccionarase en virtude do sexo menos representado na área profesional en que se demande a praza de formación. 

Se logo de aplicados estes criterios se mantén o empate, este resolverase aplicando o procedemento e o resultado do sorteo que anualmente realiza a consellería con competencias en educación para a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos:TODA A INFORMACIÓN NO SEGUINTE ENLACE: http://www.edu.xunta.gal/fp/fpbasica

martes, 25 de agosto de 2020

jueves, 11 de junio de 2020

POR QUÉ FLEXIBILIZAR NO ES LO MISMO QUE REPETIR

La repetición:

 • Se considera una medida de carácter excepcional que consiste en volver a realizar el curso no superado.
 • Se tomará tras agotar las medidas comunes de refuerzo y apoyo para superar las dificultades de aprendizaje del alumno o de la alumna
 • No es requisito tener acreditadas Necesidades Educativas Especiales.
 • La decide el centro educativo.


La flexibilización:

 • También es una medida excepcional que consiste en la modificación de la duración del período de escolarización en las diferentes etapas educativas. 
 • Es decir, permanecer un año más (o menos) en Educación Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria. 
 • Es necesario tener acreditadas Necesidades Educativas Especiales derivadas de discapacidad, trastorno grave de conducta o altas capacidades.
 • Es necesario haber recibido previamente una adaptación curricular u otra medida organizativa. 
 • La propone el centro y la autoriza la Dirección General de Ordenación Educativa.

En resumen, la flexibilización se considera en casos muy puntuales, en los que se considere que lo mejor para el desarrollo educativo, madurativo, personal y social del alumno/a es la permanencia en la etapa un año más, en caso de poseer una Discapacidad (yo prefiero llamarle diversidad funcional, pero la legislación todavía no), o un año menos, en caso de tener Altas Capacidades.

En el caso de la Discapacidad, el alumno/a podrá permanecer en la etapa un año más, habiendo aprobado su adaptación curricular, reconociendo y premiando su esfuerzo, sin tener que repetir necesariamente.

A continuación os dejo una presentación/resumen basado en la legislación vigente sobre Flexibilización:lunes, 8 de junio de 2020

BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓNAquí os dejo una presentación con la información resumida de las becas del Ministerio de Educación para estudios post obligatorios.
La información está basada en convocatorias de años anteriores (la del curso 2020/2021 aún no ha sido publicada). Actualizaré la información cuando salga la convocatoria.
Para más información: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/becas-ayudas.html

miércoles, 29 de abril de 2020

Formación Profesional

La formación profesional es una opción de estudios perfectamente válida y útil para el futuro laboral, con especializaciones cada vez más demandadas en el mercado. Os animo a que le echéis un ojo a los siguientes vídeos en el canal de youtube: "descubre la FP"TÍTULO
A formación profesional ordénase en 26 familias profesionais –grupo de ocupacións– que configuran un sector económico e concorren nunha mesma actividade produtiva.
Pola súa vez, as familias profesionais están constituídas por ciclos formativos co obxectivo de formar profesionais de cada sector profesional con máis capacitación e máis cualificación. Cada ciclo formativo comprende un conxunto de módulo profesionais de formación teórica e práctica.
Os ciclos formativos poden ser de grao básico, de grao medio ou de grao superior, e a súa duración é variable, cun máximo de dous cursos académicos.
Os estudos de formación profesional inicial teñen tanto valor académico como valor profesional.
MODALIDADES
Actualmente, a Formación Profesional pódese cursar por curso completo no réxime ordinario, na modalidade presencial –asistindo diariamente ao centro formativo– ou de xeito parcial por módulos formativos no réxime de persoas adultas, nas modalidades tanto presencial como a distancia.
A matrícula parcial por módulos permite que cada persoa deseñe o seu itinerario formativo en función da súa actividade laboral, das cargas familiares ou doutras actividades, respondendo así ás necesidades e aos intereses persoais ao longo da vida.
Para realizar a matricula no réxime de persoas adultas é preciso ter cumpridos os 18 anos no ano natural no que se inicien os estudos.
OFERTA DE FP
Toda a oferta en Galicia: http://www.edu.xunta.gal/fp/oferta-fp
A obtención do título profesional básico e dos títulos de técnico ou técnico superior, permite a incorporación da persoa ao mercado laboral.
O título profesional básico, ten os mesmos efectos laborais que o título da ESO e capacita para levar a cabo funcións de nivel básico de prevención de riscos laborais.
Os alumnos e alumnas que finalicen os seus estudos de FP Básica sen obter o título profesional básico, recibirán a certificación académica dos módulos profesionais superados que terá efectos académicos e de acreditación parcial acumulable das competencias profesionais adquiridas en relación co Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional.
O exercicio da profesión dunha persoa titulada de formación profesional comporta o desempeño cualificado dunha actividade nun campo profesional, que pode ser executada de xeito autónomo e que pode levar consigo a asunción de responsabilidades dentro dunha organización produtiva.
Nos currículos de cada ciclo formativo descríbese o contorno profesional onde a persoa titulada pode exercer o seu labor, ademais de indicarse as ocupacións e os postos de traballo máis salientables para exercer a súa profesión.
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional realiza, periodicamente, estudos de inserción laboral.
Na seguinte ligazón pódense atopar os resultados dos últimos estudos realizados.

ACCESO A GRADO MEDIO E GRADO SUPERIOR
Estas probas están destinadas a aquelas persoas que, carecendo dos requisitos académicos para acceder directamente, queiran cursar un ciclo formativo de formación profesional. As probas de acceso acreditarán se a persoa posúe os coñecementos necesarios para cursar con aproveitamento as ensinanzas de formación profesional.

HABILITACIÓNS PROFESIONAIS
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convoca as probas encamiñadas á obtención dos carnés profesionais e habilitacións profesionais que acreditan ter os coñecementos teórico-prácticos necesarios para o exercicio de certas actividades no ámbito da seguridade industrial. 

PROBAS LIBRES
As probas libres están organizadas pola Administración educativa co obxectivo de favorecer a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior.

Estudios Superiores

Comparto la completísima guía de estudios superiores de Galicia 2019-2020. Información presentada de una forma muy atractiva sobre las 230 titulaciones superiores oficiales que se ofertan en nuestra comunidad autónoma. (Pincha en la imagen)
CALENDARIO DE ACCESO Y ADMISIÓN A FPBÁSICA

  CALENDARIO DE ACCESO E ADMISIÓN: Presentación de solicitudes: Do 1 ao 11 de setembro de 2020 ata as 13´00h. No mesmo prazo (1-11) deberase...